O projekcie

Tytuł projektu: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) - Nr POIG.02.03.00-24-109/13-01

Program Operacyjny:   Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 2:   Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3:   Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.1:   Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.2:   Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej
Poddziałanie 2.3.3:   Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

 

Czas realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia projektu:   01.09.2014
Termin zakończenia projektu:   31.12.2015

 

Wartość projektu: 14 686 057 PLN.
Udział Unii Europejskiej:
85%

 

Cel projektu

Celem projektu PAAD jest wdrożenie dobrych praktyk zarządzania danymi generowanymi podczas badań naukowych. Narzędzia informatyczne służące temu celowi powinny oferować zarówno wygodny interfejs do operowania na danych jak również odpowiednie zasoby informatyczne służące ich analizie. Zgromadzenie danych w jednym miejscu oraz umożliwienie ich opisywania a później przeszukiwania stworzy badaczom nowe możliwości efektywnego prowadzenia badań naukowych. Platformy projektu PAAD udostępniają szeroki wachlarz narzędzi do analizy danych - zarówno predefiniowanych standardowych metod analizy danych jak również takich, które umożliwiają wykonywanie obliczeń on-line. Ze względu na niejednokrotnie olbrzymie rozmiary danych oraz specyficzne wymagania grup badawczych racjonalne jest aby tego typu narzędzia znajdowały się w ośrodkach lokalnych, a nie dużych centrach superkomputerowych. Moc klastrów obliczeniowych stanowiących element tej infrastruktury powinna umożliwić dokonywanie  analiz gromadzonych danych. W ramach projektu PAAD cel ten został osiągnięty poprzez wdrożenie klastra obliczeniowego wykorzystującego architekturę Intel Xeon v3, akceleratory Nvidia K40 oraz wielordzeniowe architektury obliczeniowe,takie jak Intel Xeon Phi.

Realizacja projektu PAAD przyczyni się do wdrożenia dobrych praktyk zarządzania danymi w dziedzinie nauk o ziemi, biologii, fizyki i chemii. Zarówno wytworzona infrastruktura informatyczna, jak i wypracowane rozwiązania będą mogły być szeroko wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R w kraju i zagranicą, a  tym samym przyczynią się do rozwoju strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych. W niniejszym Projekcie Uniwersytet Śląski jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN z Wrocławia. W Uniwersytecie Śląskim projekt będzie realizowany będzie przy zaangażowaniu trzech wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk o Ziemi.

 

 

 

  
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość.